Kira Kira Gomoku Narabe Renju Kizoku, arcade.

Kira Kira Gomoku Narabe Renju Kizoku, arcade.